รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

สำหรับการเรียนในวันนี้ก็อัดแน่นไปด้วนเนื้อหา ดังนี้ค่ะ
กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้อ่านเงียบๆ ตามลำพัง การอ่านกับเพื่อนเป็นคู่ เป็นกลุ่มย่อย เพื่ออภิปรายร่วมกัน ในการรับฟังและตรวจสอบความคิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการอ่านจากสิ่งที่ครู-เด็กเขียนร่วมกัน หรือสิ่งที่เด็กเขียนขึ้นเอง นับได้ว่าเป็นการอ่านที่ดีที่สุด
ลักษณะสำคัญและกิจกรรมทางภาษาแบบองค์รวม
- เน้นความเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าการท่องจำตัวหนังสือผ่านการฟังนิทาน เรื่องราวสนทนาโต้ตอบ คิด วิเคราะห์ร่วมกับครูหรือผู้ใหญ่
- การคาดคะเนโดยการเดาในขณะอ่าน เขียน และ สะกด เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการเรียนรู้ภาษาธรรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องอ่านหรือสะกดถูกต้องทั้งหมด
- มีหนังสือ วัสดุ สิ่งพิมพ์ต่างๆให้เด็กเป็นผู้เลือกเพื่อได้รับประสบการณ์ทางภาษาอย่างหลากหลาย
- ครูแนะนำและสอนอ่านในกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ที่เห็นชัดเจนจนทั่วถึง
- ให้เด็กแบ่งกลุ่มเล็กๆผลัดกันอ่านด้วยการออกเสียงดังๆ
- ครูสอนการอ่านอย่างมีความหมายด้วยความสนุกสนานในกลุ่มย่อย สอนให้รู้จักวิธีการใช้หนังสืออย่างถูกต้อง
- เปิดโอกาสให้เด็กพูดคุย ซักถามจากประสบการณ์เดิมซึ่งครูสามารถประเมินความสามารถการอ่านของเด็กแต่ละคนไปด้วยพร้อมกัน
- ให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสเลือกอ่านหนังสือที่ชอบและยืมไปนั่งอ่านเงียบๆ
- ให้เด็กได้เขียน ขีดเขี่ย วาดภาพ ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ความประทับใจ อย่างอิสระ
- ครูตรวจสอบสภาพการเขียน
ความเชื่อมโยงภาษพูดกับภาษาเขียน
ความรู้เกี่ยวกับคำจะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อเด็กได้เล่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง
จุดสำคัญการส่งเสริมและพัฒนาภาษา คือ การที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กฟัง ในขณะที่ครูอ่านไปเด็กจะมองตามตัวหนังสือและมักจะพยายามหาความหมายไปด้วยจากภาพหรือจากตัวหนังสือซึ่วเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ขั้นแรก คำแรกที่เด็กอ่านเป็นคำที่มีความหมายต่อชีวิตเด็ก เช่น ( คน อาหาร สิ่งที่อยู่รอบตัว) กู๊ดแมน เรียกว่า "รากเหง้าของการอ่าน เขียน"
ขั้นที่สอง ผู้เรียนจะผูกพันกับตัวอักษรเพิ่มขึ้น เรียกชื่อได้ หรืออ่านได้ถูก และเรียนรู้ที่อยู่ (ตำแหน่ง) ของตัวอักษร
ขั้นที่สาม เริ่มแยกแยะตัวอัักษร มีระเบียบแบบแผนของตัวอักษรและเริ่มจากซ้ายไปขวา
ขั้นสุดท้าย ระบบของตัวอักษร คือเป้าหมายปลายทางสุดท้ายของการอ่าน
การรับรู้และพัฒนาการด้านภาษาเขียนของเด็กก่อนวัยเรียน
ระยะแรก เด็กจะใช้สัญลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองแทนตัวอักษร
ระยะสอง การเขียนตัวอักษรที่ต่างกันสำหรับคำพูดแต่ละคำพูดโดยมีลำดับและจำนวนอักษรตามที่เขาคิดว่าเหมาะสม
ระยะสาม เด็กเริ่มใช้สัญลักษณ์ใกล้เคียงกับอักษรจริง
การจัดสภาพแวดล้อม
จัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมโดยการจัดพื้นที่ภายในห้องเรียน ที่สามารถสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
สร้างประสบการณ์และความพร้อมในการเรียนของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มความสนใจ
สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้นอกจากจะอัดแ่น่นไปด้วยเนื้อหาสาระต่างๆแล้วบรรยากาศรอบตัวดิฉันก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะเพื่อนบางคนก็กินไปด้วยเรียนไหด้วย บางคนก็คุยกัน ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนมากนัก แต่ก็พอจะเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอนบ้าง

ู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น