รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

สำหรับวันนี้อาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมุดเล่มเล็ก โดยครั้งแรกอาจารย์ได้ตัดกระดาษให้ดูก่อนแล้วให้นัศึกษาทำโดยจะทำเรื่องอะไรก็ได้ ส่วนดิฉันได้ทำสมุดเล่มเล็กเรื่อง ห้องรับประทานอาหารของฉัน และได้ให้เขียนชื่ออาหารที่เราชอบทานหนึ่งแผ่นด้วย หลังจากนั้นอาจารย์ได้แจกกระดาษตัวพยัญชนะให้นักศึกษาคนละหนึ่งแผ่นโดยให้หาพยัญชนะให้ครบทั้ง 44 ตัว
ส่วนเนื้อหาที่เรียนในวันนี้ประกอบไปด้วย
- ความหมายของภาษาดังนี้ ภาษาเป็นสัญลักษณ์หรือรหัสใช้แทนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ กิริยาอาการและเหตุการณ์ เช่น เด็กกินขนม ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของมโนทัศน์เกี่ยวกับโลกหรือประมาลประสบการณ์ เช่น บ้าน ประเทศ ความเศร้าโศก และ ภาษาเป็นระบบโดยมีระบบเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะคงที่ เช่น มีคำที่เป็นประธาน กิริยา กรรม
- องค์ประกอบของภาษา เสียง การอ่าน สัญลักษณ์การอ่าน ระบบเสียง ตัวอักษร ไวยากรณ์ คำ ประโยค คำศัพท์ ความหมาย ประโยคข้อความ
- ความหมายของจุดมุ่งหมายการสอนของภาษา การใช้ภาษเน้นวิธีการสื่อสารอย่างมีความหมาย และ การฟังและประสบการณ์ การอ่านเน้นที่การเข้าใจความหมาย
- ลักษณะของภาษา เนื่้อหาของภาษาได้แก่ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือความหมายของสารจะใข้สื่อกับผู้อื่นประกอบกับชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ เนื้อหาของภาษา
สำหรับบรรยากาศการเรียนในวันนี้ก็สนุกดีค่ะ เรียนเข้าใจมาก เนื่องจากตั้งใจฟังอาจารย์และก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนกับอาจารย์และเพื่อนๆค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น