รูปภาพ

รูปภาพ
สมาชิกกลุ่มดอกมะลิ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9


วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2554

สำหรับการเรียนในวันนี้ก็ได้ส่งงานสมุดเล่มเล็กและสิ่งที่ชอบทาน อาจารย์ก็ได้เสนอแนะงานของดิฉันว่าควรเขียนตัวหนังสือให้ตัวโตกว่านี้และเขียนให้ห่างกัน เพราะเด็กจะได้อ่านได้อย่างสบาย หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ได้ออกมานำเสนอปริศนาคำทายของกลุ่มตนเองกลุ่มของดิฉันอาจารย์ก็ได้เสนอแนะว่า ควรวาดภาพให้ต่อเนื่องกัน อย่างอื่นก็ดีแล้วและให้นำไปเล่ากับเด็กที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมพร้อมทำสรุปมาส่งด้วยหลังจากนั้นก็ได้วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมทักษะของภาษา ดังนี้
- ประกาศ
-โฆษณา
-ประชาสัมพันธ์
-เล่าเรื่องจากภาพ
-ของรักของหวง
-เล่าประสบการณ์
ส่วนเนื้อหาในการเรียนวันนี้ เด็กอายุ 3-4 ปี สามารถเรียน ความซับซ้อนของรูปประโยคในภาษาของตนเองได้แล้ว เด็กจะเรียนรู้กฎของภาษาจากภาษาพูดที่ตนได้ยิน และประโยคที่เด็กพูดจะเป็นประโยคที่เด็กสร้างขึ้นมาใหม่มากกว่าการเลียนแบบ
ภาษามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการเกิดของคนเรา
ภาษากำหนดความคิดและการกระทำของคน ภาษามีบทบาทอันสำคัญในกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ภาษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญของความคิด สิ่งจำเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา คือ การสร้างมโนทัศน์
ภาษาจะมีความแตกต่างกันในหลายๆลักษณะไม่มีคนสองคนที่จะพูดเหมือนกันทุกอย่าง
สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็รู้สึกเครียดเนื่องจากไม่สบายปวดหัว และเครียดกลัวว่าจะวิเคราะห์งานที่อาจารย์สั่งไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น